Image
Organizačný štáb

Výbor festivalu
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
 – prezident AN 2021
prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF v Nitre
doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
prorektor pre komunikáciu a prax SPU v Nitre
Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. – tajomník festivalu
Študentské centrum UKF v Nitre
Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. – riaditeľka Programovej rady AN 2021
Katedra etnológie a folkloristiky UKF v Nitre
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. – riaditeľka Organizačného úseku AN 2021, vedúca Katedry techniky a informačných technológií UKF v Nitre
Ing. Jana Černáková – vedúca úseku propagácie AN 2021
Oddelenie médií UKF v Nitre
Ing. Dagmar Mešárová – vedúca ekonomického úseku AN 2021
Finančné oddelenie UKF v Nitre
Mgr. Dagmar Bojdová
vedúca Odboru kultúry Mesta Nitra
Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.
riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre
PhDr. Silvia Detvayová
vedúca Odboru kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
Mgr. art. Štefan Zima
zástupca IOV a Západoslovenského folklórneho združenia

Programová rada
Mgr. Art. Agáta Krausová, ArtD. – riaditeľka
Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka – režisér súťažných večerov a galaprogramu  
Ing. Ondrej Debrecéni ml. – umelecká spolupráca 

Organizačný úsek
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. – riaditeľka
Mgr. Ľudmila Molnárová – administratívne zabezpečenie AN 2021
Dana Mikulcová – projektový manažér, administrácia úloh spojených s projektami na zabezpečenie AN
Mgr. Michaela Ažaltovičová – členka organizačného úseku poverená administráciou materiálov súborov a komunikácia s FS

Ekonomický úsek
Ing. Dagmar Mešárová
Bc. Valéria Krčmáriková

Úsek propagácie
Ing. Jana Černáková
Ing. Mgr. Tatiana Palkovičová
Bc. Ľubomír Balko
Mgr. Tímea Kamenická

Kancelária prezidenta festivalu
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Alexandra Oborčoková
Mgr. Katarína Markovová


Porotcovia festivalu

Hudba
Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. – dramaturgička štátnej opery v Banskej Bystrici, etnomuzikologička
Choreografia
Mgr. art. Dana Dinková  – umelecká šéfka a choreografka baletu Štátnej opery v Banskej Bystrici
prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D. – vedúca Ústavu pre tanečnú vedu – Katedra tanca HAMU Praha
Tanečná pedagogika
Péter Lévai – majstrovský pedagóg ľudového tanca – Univerzita tanečného umenia v Budapešti
Etnochoreológia a etnológia
Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – vedúca Oddelenia folklóru a folklorizmu NOC v Bratislave
Mgr. art. Mgr. Barbora Morongová, PhD. – riaditeľka Odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva MK SR v Bratislave
Interpretačné stvárnenie diela
Mgr. art. Martin Fratrič – herec činohry DAB v Nitre, pedagóg herectva Súkromného konzervatória v Nitre

Hodnotitelia festivalu
Mgr. Jana Ambrózová, PhD., vedúca Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre
Mgr. Joseph Grim Feinberg, PhD., odborník zo Sociologického ústavu SAV v Bratislave a Filozofického ústavu AV ČR v Prahe

Kontakt
E-mail: an2021@ukf.sk
Adresa: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra